Lista Plakatów

P1

Jan Adamek

Synteza pochodnych 3,6-diaza-9-borafluorenu i zbadanie ich właściwości luminescencyjnych

P2

Joachim Ażgin

Pochodne sumanenu jako receptory molekularne w potencjometrycznych czujnikach jonów cezu

P3

Emilia Balcer

Molecularly imprinted polymers as 4-borono-L-phenylalanine carriers of potential use in boron neutron capture therapy

P4

Dariusz Baran

Metoda syntezy nowych glikoporfiryn z wykorzystaniem reakcji sila-Sonogashiry

P5

Natalia Baran

Redoksaktywność potencjalnej cząsteczki leczniczej przeciw chorobie Alzheimera

P6

Jakub Biały

Określenie wpływu różnych kationów na sieciowanie mieszaniny alginianowo-hydroksyapatytowej w procesie otrzymywania sfer

P7

Maciej Boczkowski

Zastosowanie techniki GC-CI-MS do analizy wybranych pochodnych kwasu etylofosfonowego

P8

Weronika Bulejak

Tytanian barowo-strontowy jako kluczowy składnik kompozytów do zastosowań elektronicznych

P9

Jakub Cyniak

Poliaromatyczny amid wykazujący efekt emisji wywołanej agregacją – synteza i zastosowanie receptorowe

P10

Jakub Drapała

Kinetyka reakcji fotoprzełączania ditienyloetenów na przykładzie 5,6-bis(2,5-dimetylotien-3-ylo)-1,10-fenantroliny

P11

Paulina Dragan

Skrining wirtualny receptorów chemokinowych przy wykorzystaniu metod uczenia maszynowego

P12

Zygmunt Drużyński

Organometaliczna ścieżka syntezy ZnO QDs z zastosowaniem ligandów zwitterjonowych

P13

Adrian Duszczyk

Badania wytwarzania aptamerowych warstw receptorowych – właściwości i zastosowania analityczne

P14

Roman Gańczarczyk

Synteza i badania amfifilowych półprzewodników donorowo-akceptorowych do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych

P15

Klaudia Głowacz

Fluorescencja multispektralna do zastosowań (bio)analitycznych

P16

Bartosz Godlewski

Reakcje katalizowane palladem jako skuteczna metoda syntezy nowych C-C połączonych hybryd porfiryna-cukier

P17

Katarzyna Gorczyca

Operacyjnie proste enzymatyczne odbezpieczanie pozycji c-3 w 3,4,6-tri-o-acetylo-D-glukalu

P18

Olga Góral

Identyfikacja niestabilności oraz badania reologiczne emulsyjnych i bezwodnych fluidów kosmetycznych

P19

Paulina Gwardys

Cienka warstwa hydrożelu sfunkcjonalizowana ꞵ-cyklodekstrynami do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej

P20

Anna Jurczyk

Synteza i charakterystyka cytotoksyczności bis(benzosiloksaboroli) o potencjalnych właściwościach przeciwbakteryjnych

P21

Nelson Rotich Kiprono

The role of nuclear techniques in hydrometallurgical leaching processes

P22

Barbara Klucznik

Badania mieszalności związków szeregu CBnCB tworzących subfazę nematyczną twist bend z 4-cyjano-4″-bifenylononylem (9CB)

P23

Ewa Kobylska

Degradacja długodziałających analogów insuliny w osoczu krwi. Badania bezpieczeństwa farmakoterapii cukrzycy z perspektywy właściwości biologicznych powstających pochodnych.

P24

Dominik Korol

Makroporowate polimery przewodzące do oznaczania białek

P25

Aleksandra Kossakowska

Nanocząstki jonoczułe do różnicowej detekcji neuroprzekaźników

P26

Kateryna Kravets

Supramolecular host-guest complexes of pentamidine with p-sulfonatocalix[n]arenes

P27

Andrzej Krześniak

Zastosowanie systemów mikroprzepływowych w badaniach elektrochemicznych

P28

Julia Kuczak

Planarne elektrody odniesienia na bazie cieczy jonowych i ich zastosowanie w sensorach potencjometrycznych

P29

Michał Kukielski

Kompozyty tlenek glinu – grafen otrzymane metodą slip casting i spiekania swobodnego w atmosferze redukcyjnej

P30

Maksymilian Kukuć

Badania nad wykorzystaniem liniowej polietylenoiminy w reakcji z oligomerami kwasu mlekowego do otrzymywania układów o właściwościach antybakteryjnych.

P31

Monika Łazor

Investigation of the potential materials for protective layers steel components of solid oxide cell stacks

P32

Julia Maciejewska-Komorowska

Zastosowanie organożelu w układzie papierowym  do oznaczania substancji perfluoroalkilowych (PFAS) pomiędzy niemieszającymi się roztworami  elektrolitów

P33

Linda Maina

Leaching recovery of rare earth elements from poland phosphogypsum with sulphuric acid

P34

Paulina Marek-Urban

Bis[1]benzotieno[1,4]tiaboriny jako nowa modyfikacja fotouczulających kompleksów BODIPY

P35

Katarzyna Medyńska

Wpływ związków pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwnowotworowych na działanie doksorubicyny liposomalnej w terapii potrójnie ujemnego raka piersi

P36

Monika Mierzejewska

Tailoring the best poly(Salen) matrix embedded Ni(OH)2-type NPs catalyst for urea electrooxidation

P37

Sara Moczulska

Wpływ domieszkowania katalizatora miedziowego palladem na jego właściwości w reakcji chemoselektywnego uwodornienia 2-metylopent-2-enalu

P38

Paulina Morawska

Redukcyjne alkilowanie amidów – enancjoselektywna synteza amin

P39

Aleksandra Mroziewicz

Procesy samowyładowania w hybrydowych superkondensatorach na bazie elektrolitu redoks  i strategie ich tłumienia z udziałem żelowych elektrolitów polimerowych

P40

Justyna Najczuk

A convenient synthesis of 2-deoxy sugars through regioselective photochemical deoxyalkylation of carbohydrate-based lactones

P41

Magdalena Napurka

Synteza kopolimerów blokowych o strukturze gwiaździstej.

P42

Izabela Nasiłowska

Identyfikacja barwników drzewnych w dziełach sztuki z użyciem spektrometrii mas i narzędzi chemometrycznych

P43

Dawid Natkowski

Mnogość form polimorficznych halogenowych pochodnych kompleksów BODIPY o własnościach fotouczulających

P44

Sylwia Olszewska

Wpływ enzymu bromelainy na proces dwustopniowej fermentacji metanowej

P45

Barbara Owczarek

Kapsułki miękkie żelatynowe z cholekalcyferolem – zastosowanie elementów Quality by Design w rozwoju produktu leczniczego

P46

Amit Patel

Studies and optimization of 1D microscopic conductive particle structures using electrostatic and capillary forces outside of the liquid environment   

47

Karolina Peret

Ułatwione przeniesienie anionów pomiędzy niemieszającymi się cieczami w układzie z elektrodą trójfazową

P48

Iga Piasecka

Ekstrakcja ultradźwiękowa składników bioaktywnych i oleju z wytłoków owocowych

P49

Anna Plis

Wykorzystanie materiałów porowatych do selekcji cząstek w reakcji uwodornienia 4-CBA do PTA

P50

Anna Plis

Opracowanie innowacyjnych materiałów katalitycznych w reakcji uwodornienia acetylenu do etylenu

P51

Priyanka Jain

Kinetics and the products of aqueous oxidation of terpenoic alcohols by hydroxyl radical

P52

Marta Rogalska

Pochodne sulfonowe halogenometylofenylowe wobec wirulencji Candida albicans

P53

Mariusz Rosa

Synteza hybryd porfiryna-cukier w reakcjach nukleofilowej substytucji aromatycznej SNAr

P54

Paulina Rybicka

Zastosowanie hierarchicznego klastrowania parametrów atomowej gęstości elektronowej do konstrukcji banku MATTS

P55

Ihab Shokair

Radioiodination of novel prosthetic groups via copper-mediated nucleophilic approach

P56

Emilia Szajda

Aplikacja mikrocząstek optycznych selektywnych na grupę hydroksylową w identyfikacji wybranej puli analitów

P57

Weronika Szawro

Bis(benzosiloksaborole) jako substancje o potencjalnym działaniu biologicznym – synteza  i charakterystyka.

P58

Joanna Tańska

Jak zostać kompozytorem? Czyli o druku 3D kompozytów o osnowie ceramicznej

P59

Aleksandra Tobolska

Wpływ sekwencji aminokwasowej na właściwości receptorowe metalokompleksów peptydowych

P60

Ewa Topyła

Chromatograficzne rozdzielanie Ni-63 i Fe-55 jako izotopów obecnych w aktywowanych neutronami elementach wyłączonych reaktorów jądrowych

P61

Karolina Urbanowicz

Kationowe kompleksy BODIPY oparte na rdzeniach boracyklicznych do zastosowań w fotoinaktywacji mikroorganizmów

P62

Alicja Wasilewska-Rosa

Synteza allenów z β-ketosulfonów

P63

Paweł Wieczorkiewicz

Intramolecular noncovalent interactions in nucleic acid bases derivatives

P64

Katarzyna Wierzchowska

Kinetyka mikrobiologicznej produkcji biologicznie aktywnych związków lipidowych

P65

Wojciech Witkowski

Quercetin with mitochondria-targeting functional groups

P66

Jakub Woźniak

Sieci Metalo-Organiczne, jako wydajne sorbenty w toku analizy chromatograficznej Bojowych Środków Trujących, ich symulantów i produktów degradacji w próbkach wodnych.

P67

Karolina Wrochna

Kompleksy BODIPY absorbujące w zakresie światła czerwonego do zastosowania w terapii fotodynamicznej

P68

Michalina Zaborowska

New insights into cholesterol-lowering therapy based on studies of lipid membrane-bound proteins

P69

Ewa Zając

Badania nad syntezą poliestrów alifatycznych otrzymywanych z wykorzystaniem syntetazy PHA

P70

Bartosz Zawadzki

Chemoselective hydrogenation of 2-methyl-2-pentenal in flow conditions with using hydrotalcite-derived materials

P71

Olga Zbudniewek

Detekcja metabolitów L-tyrozyny na podstawie fluorescencyjnych „odcisków palca” kropek kwantowych

P72

Adam Zuba

Nowe emitery TADF oparte na silnym akceptorze i słabych donorach do zastosowania w diodach typu OLED III generacji

P73

Michał Żebrowski

The influence of pH on the antioxidant activity of bilirubin in micellar and liposomal systems