Lista Plakatów 

P1

Magdalena Abramowicz

Synteza i właściwości fizykochemiczne soli metali grup I i II z częściowo fluorowanym alkoksyglinianem: {Al[(OC(CH3)(CF3)2]4}

P2

Joachim Ażgin

Novel sumanene based caesium cations selective molecular receptors

P3

Ariba Aziz

Precise liquid handling: low-volume liquid delivery using pipettes and quartz tuning fork

P4

Dominika Baran

Opracowanie wielopolowego elektrochemicznego czujnika DNA dedykowanego wykrywaniu fragmentu genów oporności na antybiotyki powielanych w reakcji multiplex

P5

Natalia Baran

Redoxactivity of a potential therapeutic molecule against Alzheimer’s Disease

P6

Weronika Bieńkowska

Redox activity of copper(II) complexes  of peptides with His-1, His-2, and His-3 motifs

P7

Katarzyna Biernat

Woltamperometryczny elektrochemiczny język do identyfikacji peptydów z rodziny b-amyloidu

P8

Maciej Boczkowski

Zastosowanie techniki GC-CI-MS do analizy wybranych pochodnych kwasów alkilofosfonowych


P9

Weronika Bulejak

Czy tlenek tytanu to prawdziwy tytan wśród tlenków? Zastosowanie TiO2 w otrzymywaniu materiałów ferroelektrycznych

P10

Hanna Chmielewska

Porównanie aktywności biologicznej glikozylowanej porfiryny (5,10,15,20-tetrakis(4-(2-(d-glukal-2-ylo)etynylo)fenylo)porfiryny) oraz 3,5 diome-tpp (5,10,15,20-tetrakis(3,5-dimetoksyfenylo)porfiryny)

P11

Dominik Cieśliński

Symmetry-Adapted Perturbation Theory beyond single exchange approximation for multireference systems


P12

Jakub Cyniak

Zielona synteza poliaromatycznych amidów wykazujących efekt wzmocnienia emisji indukowanej agregacją i ich zastosowanie w roli receptorów molekularnych

P13

Urszula Częścik

Anticancer characteristics of tricarbonyl rhenium(I) complexes with 8-hydroxyquinolines

P14

Paulina Dragan

Aktywacja receptora oreksynowego OX2R w kompleksie z białkiem Gaq badana dynamiką molekularną

P15

Zygmunt Drużyński

Zwitterionic-type ligand-coated zinc oxide quantum dots engineered by the organometallic aproach

P16

Maciej Dąbrowski

Development and implementation of new technology of  obtaining of non-opioid analgesic active substance

P17

Olha Dushna

Badania nad defluoryzacją lewofloksacyny przy użyciu technik elektrochemicznych i spektrometrii mas

P18

Mateusz Fortunka

Czy podwójne węzły istnieją? Poszukiwanie struktur podwójnie zawęźlonych białek

P19

Justyna Głowacka

Badania nad przydatnością diagnostyczną oznaczania izoenzymatycznych form LDH w warunkach analizy przepływowej

P20

Gustaw Głuski

Nanocząstki polimerowe jako nośniki fotouczulaczy o rozwiniętej powierzchni

P21

Bartosz Godlewski

Nowe podejście do syntezy glikoporfiryn na drodze reakcji Suzukiego-Miyaury promowanej tlenkiem srebra (I)

P22

Olga Góral

Bezwodne fluidy kosmetyczne – czas życia produktu a właściwości reologiczne

P23

Kamil Gryckiewicz

Comparison of two photometric methods for LDH activity determination in flow analysis format

P24

Paulina Gwardys

pH-czuły mikrożel sfunkcjonalizowany grupami ferrocenowymi do elektrochemiczne indukowanego uwalniania substancji aktywnej

P25

Julia Husiatyńska

Ocena skuteczności procedury terapii fototermicznej prowadzonej z wykorzystaniem nanocząstek tlenku żelaza (II) diżelaza (III) pokrytych warstwą nanocząstek złota

P26

Munavvar Husain

Quantum topology study for unveiling the charge transfer excitation in the complex of ethylene and tetrafluoroethylene

P27

Michał Jadwiszczak

Znany, ale niedoceniany: chlorek glinu jako aktywator cykloaddycji do węglowodorów aromatycznych, teoria i praktyka

P28

Barbara Klucznik

Badania mieszalności 4-cyjano-4-oktyloksybifenylu (8OCB) z bimezogenami szeregu CBnCB  (n=7,9,11)

P29

Dominik Kołodziejek

System organ-on-a-chip do badania regeneracji komórek mięśnia sercowego

P30

Joanna Konopka

Trójwymiarowy model mikrośrodowiska guza piersi in vitro

P31

Natalia Kowalska

Morfologicznie chiralne nanocząstki złota – od syntezy do zastosowań

P32

Dagne Addisu Kure

Chiroptical and computational studies of chiral 8-hydroxyquinoline derivatives

P33

Aleksander Kuźmicz

New multicomponent crystals of prasterone – structural and pharmaceutical studies

P34

Piotr Lorek

Hydroliza enzymatyczna jako narzędzie mikroorganizmów do rozkładu biopolimerów – badania bakterii antarktycznych

P35

Plançon Lou

Immobilization of Yarrowia lipolytica yeast cells on a Luffa cylindrica sponge and assessment of their catalytic activity

P36

Linda Maina

Recovery of rare earth elements from fertilizer industrial waste residue

P37

Sina Makouie

The influeance of the type of solvent on the extraction efficiency and quality of milk thistle seed oil

P38

Hanna Naklicka

New furazidine salt – synthesis, structural and pharmaceutical studies

P39

Izabela Nasiłowska

Badanie metali zaprawowych stosowanych
w dziełach sztuki za pomocą techniki ESI-MS

P40

Krzysztof Nowak

Analogi pentacenów dopowane systemem typu donor-akceptor

P41

Karolina Ogórek

Monitorowanie procesu kapsułkowania związków kosmetycznie aktywnych w liposomach za pomocą techniki CE-ICP-MS/MS

P42

Sylwia Olszewska

Wpływ ciśnienia na trifluorek palladu

P43

Patryk Paszkiewicz

Mechanizmy adsorpcji N-formylomorfoliny

P44

Mateusz Pawlak

Wzmocnienie spolaryzowanej kołowo luminescencji w hierarchicznych strukturach ciekłokrystalicznych

P45

Paulina Putko

Współczynniki temperaturowe jako wsparcie identyfikacji związków chemicznych w widmach NMR

P46

Klaudia Rogala

Nowe stałe elektrolity do użycia w bateriach litowo-jonowych

P47

Prachi Shah

Regio- and stereoselective carbotrifluoromethylthiolation of alkynes

P48

Róża Sitek

Woltamperometryczny elektroniczny język do rozpoznawania suszy owocowych

P49

Michał Skonieczny

Nowe pary robocze w technologii chłodnictwa absorpcyjnego

P50

Katarzyna Skrzypczyńska

Odzysk metali ze zużytych paneli fotowoltaicznych

P51

Inga Sowik

Opracowanie metod ekstrakcji wybranych materiałów wybuchowych z pszenicy

P52

Zuzanna Spychalska

Korelacja struktura-reaktywność czterokoordynacyjnych kompleksów boru zawierających ligandy chelatowe (N, N’) i (N, O)

P53

Marta Stępień

Badanie układów nośnik liposomaliny-cisplatyna za pomocą techniki łączonej elektroforezy kapilarnej z tandemową spektrometrią mas
z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie

P54

Gabriela Szczupaj

Badania NMR kompleksów inkluzyjnych między naturalnymi cyklodekstrynami a benzenem.

P55

Vadim Szejko

A series of novel alkylalumium carboxylates with remarkable photoluminescence properties

P56

Agnieszka Śliwińska

Modyfikacja farmaceutyków o niskiej rozpuszczalności w wodzie za pomocą amoniowych cieczy jonowych

P57

Oliwia Tadko

Badanie angiogenezy w modelu nowotworu jajnika opracowanego z wykorzystaniem technologii organ-on-a-chip

P58

Piotr Tobiasz

Synteza azowych pochodnych kolchicyny

P59

Suheda Ugur

Use of fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)in predicting oil and protein content in oleaginous yeast biomass

P60

Paweł Wieczorkiewicz

Jak zobaczyć zdelokalizowane elektrony
i analizować zmiany w ich gęstości – metoda EDDB

P61

Katarzyna Wielondek

Dostosowanie struktury molekularnej ambipolarnego nanokompozytu do budowy elektrod superkondensatora