Opłaty

Warunkiem akceptacji zgłoszenia plakatu do prezentacji w ChemSession’22 i umieszczenia streszczenia w materiałach seminarium jest dokonanie opłaty kosztów uczestnictwa. Opłata pełna wynosi:

  • 50 zł netto (61,50 zł brutto),
  • 40 zł netto (49,20 zł, brutto) opłata zniżkowa (dla członków PTChem prezentujących plakat).

Opłatę prosimy przesłać do 31 sierpnia br. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Freta 16, 00-227 Warszawa,
Bank BNP Paribas S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

koniecznie z dopiskiem: ChemSession’22 + imię i nazwisko uczestnika

Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników.

Osoby finansujące udział w seminarium co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o finansowaniu udziału w seminarium ze środków publicznych. Oświadczenie należy podpisać przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji. Niezwłocznie po dokonaniu płatności należy przesłać oświadczenie w wersji elektronicznej na adres biura PTChem (biuro@ptchem.pl). Następnie oryginał oświadczenia prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Freta 16, 00-227 Warszawa,

Oświadczenie

Faktury będą wystawiane uczestnikom po uprzednim kontakcie z biurem PTChem (biuro@ptchem.pl) i podaniem danych płatnika.