Sesja plakatowa ChemSession’ 22

Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie, komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 22 września br.) Aby otworzyć plakat, należy kliknąć tytuł plakatu.

P1

Ariba Aziz

Scanning electrochemical microscopy: biocatalytic activity measurement via mercury electrode

P2

Emilia Balcer

Application of mass spectrometry techniques in the determination of boron concentration in cells

P3

Natalia Baran

Wpływ pH roztworu na proces utleniania jonów miedzi związanych z AB(4-16)

P4

Maria Bialik

Opracowanie i kompleksowa charakterystyka innowacyjnego termoczułego płynnego czopka z metoprololem na bazie nanocząstek PLGA

P5

Marta Bicka

Nowe spojrzenie na strukturę białkową promieni łączących. Analiza proteomiczna kompleksów RS

P6

Monika Charążka

Ni(OH)2 nanoparticles embedded in poly(Salen) matrix for efficient urea removal

P7

Mikołaj Cieślak

Detekcja różnicowa wybranych jonów metali za pomocą kropek kwantowych

P8

Magdalena Dolna

UV-VIS controled flow photo-fries-type rearrangement of n-vinylazetidinones: an efficient route to structurally diverse 2,3-dihydro-4-pyridones

P9

Emran Masoumifeshani

Application of Symmetric Systematic Molecular Fragmentation for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons on C60 and C70 fullerenes

P10

Vladislav Ignatev

Udokładnianie multipolowe bez ograniczeń symetrii na atomach

P11

Michał Jadwiszczak

Nowe silne kwasy Lewisa oparte na kobalcie: struktury i zastosowanie w cykloaddycji Dielsa-Aldera

P12

Priyanka Jain

Mechanistic studies of the aqueous phase oxidation of terpenoic alcohols initiated by reaction with hydroxyl radicals

P13

Elżbieta Jarosińska

Wykorzystanie warstw ochronnych elektrod w pomiarach długoterminowych w hodowlach komórkowych

P14

Adam Karpiński

Ocena właściwego buforu do homogenizacji tkanki mózgowej do analizy proteomicznej

P15

Adam Kasiński

Hydrożele wrażliwe na bodźce jako wstrzykiwalne nośniki nanocząstek magnetycznych i cytostatyków.

P16

Klaudia Kołodziejczak

Wpływ tłuszczu roślinnego oraz wybranych składników naturalnych na właściwości chemiczne roślinnego burgera

P17

Michał Kopyt

Enancjoselektywna addycja malonianów do α,β-nienasyconych fluorków sulfonylowych

P18

Joanna Kruszyńska

Atomic layer engineering of aluminum-doped zinc oxide films for efficient and stable perovskite solar cells

P19

Aleksandra Liana

Zastosowanie spektrometrii mas w analizie farmaceutycznej degradantów linagliptyny

P20

Krystyna Masłowska-Jarzyna

Badanie mechanizmów transbłonowego transportu wodorowęglanu za pomocą 1,8-di(tio)amidokarbazoli

P21

Paulina Morawska

Enancjoselektywna addycja związków cynkoorganicznych do grupy karbonylowej oraz wykorzystanie otrzymanych produktów w syntezie związków biologicznie czynnych

P22

Paulina Musolf

Modyfikacja powierzchni tlenków metali receptorami do badań oddziaływań molekularnych

P23

Justyna Najczuk

From flask to mill: reductive functionalization of fluoroacetamides as a case study for transferring solvent-based reactions to the solid state

P24

Andrzej Nastała

Nitrowanie toluenu układami typu tlenek azotu (V)/rozpuszczalnik organiczny

P25

Agnieszka Prus

Przygotowanie filmów półprzewodzących poprzez anodowe utlenianie naftalenu

P26

Paulina Putko

Liniowa analiza dyskryminacyjna jako wsparcie przypisania widm NMR wewnętrznie nieuporządkowanych białek

P27

Klaudia Rogala

Nowa ciecz jonowa jako elektrolit w bateriach litowo-jonowych

P28

Paulina Rybicka

Bank MATTS2021: wykorzystanie klastrowania do interpretacji gęstości elektronowej typów atomowych

P29

Elżbieta Sobolewska

Zastosowanie HPLC z detektorem fluorescencyjnym do kontroli jakości substancji czynnej, będącej kandydatem na lek przeciwnowotworowy

P30

Emilia Szajda

Wpływ rodzaju plastyfikatora oraz chromojonoforu na właściwości sensoryczne mikrosfer czułych na związki zawierające grupę aminową.

P31

Martyna Tupikowska

Induction of chirality in an achiral liquid crystal matrix

P32

Weronika Wargocka-Matuszewska

Ocena zastosowania radioznaczników w monitorowaniu postępów terapii zmian pozawałowych u myszy

P33

Marcin Wiszniewski

Synteza i modyfikacja cyrkonowych MOF-ów z grupami aldehydowymi

P34

Aleksandra Wróblewska

Czy złapiemy Żerdziankę sosnówkę?

P35

Yusuf Zaim Hakim

Derivatives of 3-deoxy-3-thio-a-D-glucosamine – synthesis and application as ligands in enantioselective synthesis

P36

Michalina Zaborowska

Inhibition effect of statins on HMG-COA reductase reconstituted in model lipid rafts

P37

Bartosz Zawadzki

Synteza półproduktów farmaceutycznych z wykorzystaniem procesów uwodornienia w układach przepływowych na metalach prześciowych jako katalizatorach