Sesja plakatowa ChemSession’ 21

Zgodnie z tradycją wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac. W pierwszym etapie, komisja konkursowa wyłoni szerszą grupę najciekawszych prezentacji. Następnie laureaci seminarium zostaną wyłonieni na podstawie przeprowadzonych przez komisję rozmów z autorami wybranych plakatów. Rozmowy te przeprowadzone będą zdalnie w dniu poprzedzającym seminarium (tj. 23 września br.) Aby otworzyć plakat należy kliknąć na tytuł plakatu.

P1 Maciej Bagiński Witnessing emergence of order in reconfigurable plasmonic superlattices by X-ray diffraction and in-situ electron tomography techniques
P2 Maciej Biały Chemically synthesized silver nanowires for plasmon waveguiding
P3 Maria Bialik Termowrażliwe płynne czopki – innowacyjna formulacja dla metoprololu
P4 Marta Bicka Analiza funkcji i składu białkowego promieni łączących w rzęsce ruchomej z wykorzystaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas
P5 M. Broszkiewicz Sól litowa oparta na imidazolu jako dodatek do elektrolitów przewodzących lit
P6 Weronika Bulejak Wpływ budowy chemicznej wybranych spoiw polimerowych na właściwości otrzymanych na ich bazie kompozytów ceramika‑polimer
P7 Kinga Burdach Lipo-oligomoczniki jako nowa klasa związków przeciwdrobnoustrojowych
P8 Joanna Celej Rozkład aktywności na eletrodach ITO i FTO
P9 Monika Charążka Czy struktura chemiczna polimerowego prekursora Ni-salenowego wpływa na właściwości katalityczne wygenerowanych na jego bazie nanocząstek typu Ni(OH)2 wobec elektroutleniania?
P10 Łukasz Cheda Optymalizacja znakowania ferrytyny radionuklidem 131I
P11 Piotr Cieciórski Nowe fotowrażliwe poli(met)akrylany wykazujące właściwości ciekłokrystaliczne otrzymane za pomocą polimeryzacji ATRP
P12 Urszula Dąbrowska Zastosowanie nanocząstek ZnO jako nośników związku o właściwościach przeciwnowotworowych
P13 Natalia Dobros Profil związków polifenolowych oraz aktywność antyoksydacyjna ekstraktów z wybranych gatunków z rodziny hypericaceae
P14 I. Domańska Mikrocząstki poliestrowe jako nośniki paklitakselu – otrzymywanie, badania strukturalne, analiza kinetyki uwalniania substancji leczniczej w warunkach in vitro
P15 Jakub Drapała 1,10-phenantroline- and imidazole-based photoswitchable dithienylethylenes – UV-VIS spectroscopic behaviour and quantum‑mechanical approach
P16 Andrzej Gawor Ocena jakości wyników w analizie proteomicznej
P17 Zuzanna Iwoń Badanie żywotności i ukierunkowania szczurzych kardiomioblastów hodowanych na nanowłóknach z polikaprolatonu
P18 Michał J. Jadwiszczak Szybkie i stereoselektywne cykloaddycje do antracenu i jego pochodnych w obecności kwasów Lewisa
P19 Damian Jagleniec Wykorzystanie tripodalnej platformy molekularnej tris(2-aminoetyl)aminy w projektowaniu receptora par jonowych zdolnego do selektywnej ekstrakcji K2SO4
P20 Agata Jagielska Ablacja laserowa połączona z ICP-MS w badaniach rozmieszczenia pierwiastków w mózgach szczurów z autyzmem
P21 Priyanka Jain Aqueous-phase photooxidation of the terpene-derived aldehydes and green leaf volatiles by reactive oxygen species
P22 Agnieszka Jędrych Fotoprzełączalne materiały hybrydowe na bazie plazmonicznych nanocząstek złota
P23 Jakub Kałęcki Wysoko zorganizowany porowaty politiofen do wykrywania hormonu FSH i perspektywy jego dalszego rozwoju 
P24 Adam Kasiński Inteligentne hydrożele jako wstrzykiwalne nośniki 5-fluorouracylu  
P25 Dominik Kołodziejek Trójwarstwowy mikrosystem przepływowy wykonany z PC-PDMS-PC z ukierunkowanymi matami nanowłóknistymi do badania stanów chorobowych oraz regeneracjii komórek mięśnia serca
P26 Klaudia Kołodziejczak Wpływ ozonowania na zdolność antyoksydacji jabłek podczas przechowywania
P27 Adrian Konopko Badania antyoksydacyjnych właściwości związków nitroksylowych i fenolowych w modelowych układach wodnych
P28 Katarzyna Kosińska Synteza i badania in vitro nowych ligandów receptora NK1
P29 Emil Kowalewski Selektywne katalityczne uwodornienie nitrocykloheksanu w reaktorze przepływowym na katalizatorach CuZnAl
P30 Jarosław Kusio Hydroksycynamonowa pochodna BODIPY jako lipofilowy fluorescencyjny czujnik rodników peroksylowych
P31 Agnieszka Lewalska-Graczyk Graphitic carbon nitride-nickel catalyst: characterization and ethanol electrooxidation
P32 Justyna Makowska Dwuenzymatyczny bioczujnik przepływowy oparty na zredukowanym tlenku grafenu do oznaczania etanolu i glukozy
P33 Paulina H. Marek-Urban Kompleksy boroorganiczne zawierające ligandy (N,O) do zastosowań w fotokatalizie
P34 E. Masoumifeshani  Systematic molecular fragmentation for polycyclic-aromatic-hydrocarbon
P35 Maria Mazur Synteza i właściwości biologiczne alliloaminowych pochodnych ferrocenu
P36 Izabela Nasiłowska Analiza podobieństwa wybarwień włókien naturalnych za pomocą HPLC-UV-VIS-ESI MS/MS
P37 Andrzej Nastała Nitrowanie toluenu do dinitrotoluenu przy użyciu mieszanin typu kwas azotowy(V)/rozpuszczalnik organiczny
P38 Ewa Klaudia Nawrocka Identyfikacja metabolitów w materiałach biologicznych poprzez wykorzystanie spektroskopii  magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) z pomiarami w zmiennej temperaturze
P39 Krzysztof Nowicki Funkcjonalizowane związki oksafosfaboracykliczne – synteza, charakterystyka i potencjalne zastosowania
P40 Anna Onopiuk Wpływ obecności związków antyoksydacyjnych na kształtowanie profilu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w grillowanej żywności 
P41 P. Pacholak Benzosiloksaborole benzosulfonylowe jako skuteczne środki przeciwbakteryjne – synteza i właściwości
P42 Damian Połomski Badanie elektrochemicznej redukcji Tc(VII) w układach niewodnych
P43 Paweł Przybylski  Wpływ stężenia fenolu na mechanizm reakcji z rodnikami 2,2-difenylo-1-pikrylhydrazylowymi (dpph•) w alkoholach
P44 Paulina Putko Zaawansowane metody statystyczne w przypisaniu wielowymiarowych widm NMR natywnie niezwiniętych białek
P45 K. Rogala Ciecz jonowa zawierająca anion z grupą cyjanową jako elektrolit w akumulatorach litowo-jonowych
P46 Marcin Rogowski Metody zestalania surogatów odpadów promieniotwórczych powstających w wyniku eksploatacji reaktorów HTR
P47 Nelson Kiprono Rotich Studies on the hydrometallurgical recovery of titanium dioxide (TiO2) and other metals from the titanium mining industry using nuclear techniques
P48 Magdalena Rudowska Ditienopirolowa pochodna naftalenodiimidu o charakterze amfifilowym do zastosowań w organicznych tranzystorach elektrochemicznych
P49 Tomasz Smoliński Nowoczesna technologia oczyszczania wód balastowych oraz technologicznych na potrzeby przemysłu stoczniowego
P50 Elżbieta Sobolewska Opracowanie metod analitycznych do kontroli procesu syntezy oraz oceny czystości substancji czynnej (API)
P51 Marcin Sudlitz Badanie procesu fermentacji metanowej z wykorzystaniem ozonowanego i napromieniowanego osadu ściekowego nadmiernego
P52 Anna Szymczyk Influence of electrode blocking agents on the stem-loop based electrochemical DNA sensor parameters
P53 Ewelina Tomczyk Nanomateriały wykazujące fotoprzełączalną chiralność plazmonową
P54 Martyna Tupikowska Wpływ warunków krystalizacji na strukturę dalekozasięgowo uporządkowanych, dynamicznie rekonfigurowalnych układów nanocząstek
P55 Karolina Anna Urbanowicz Wodorozpuszczalne kompleksy boroorganiczne do zastosowań w fotoinaktywacji mikroorganizmów
P56 Weronika Wargocka-Matuszewska Wieloparametrowa ocena zastosowania znacznika perfuzyjnego SYN1 w obrazowaniu zawału mięśnia sercowego w modelu zwierzęcym
P57 K.Wawrowicz Biokoniugaty nanocząstek złota pokrywanych platyną do celowanej terapii elektronami Augera HER2+ nowotworu piersi oraz raka wątrobowokomórkowego 
P58 Julia Wielgórska ZnO QDs jako innowacyjne nanomateriały funkcjonalne 
P59 Natalia Wisińska Membrany hydrożelowe na bazie celulozy do zastosowań w kondensatorach elektrochemicznych
P60 Anna Wojewódzka Alkylzinc carboxylate complexes as very efficient precursors toward novel ZnO quantum dots
P61 Aleksander Woźniak Optymalizacja baz gaussowskich do opisu fotojonizacji i generacji wyższych harmonik
P62 Michalina Zaborowska The effect of ceriwastatin on model biological membranes and the effectiveness of statinotherapy
P63 Barbara Zakrzewska  Właściwości elektrokatalityczne i zastosowanie zredukowanego tlenku grafenu i heksacyjanożelazianów metali przejściowych w procesie redukcji tlenu
P64 Bartosz Zawadzki Zastosowanie miedziowego katalizatora osadzonego na węglu aktywnym w przepływowym uwodornieniu 2-metylo-3-butyn-2-olu
P65 K. Zelechowska-Matysiak Celowana terapia przeciwnowotworowa z zastosowaniem biokoniugatu Trastuzumab-PEG-AuNPs-PEG-DOX
P66 Bartłomiej Zieniuk Enzymatyczna synteza estrów pochodnych alkoholu benzylowego o właściwościach przeciwutleniających
P67 Katarzyna Znajdek Nowe sole memantyny synteza oraz badania strukturalnie i fizykochemiczne